mardi 12 mars 2013

για τα ενδιαφέροντα της ΕΕΕΣΜΑ αγαπητοί φίλοι, η παρούσα ανάρτηση περιέχει ουσιαστικά τρία μεγάλα θέματα, που η γράφουσα (ελένη κονδύλη) δεν έχει επεξεργαστεί λόγω πολύ μεγάλου φόρτου εργασίας. προτίμησα όμως να τα αναρτήσω όπως τα δέχτηκα, γιατί είναι καλύτερα να τα διατρέξει όποιος ενδιαφέρεται, και να κατακρίνει μεν την παρουσίαση, να πληροφορηθεί δε, θέματα που αλλιώς μπορεί να του διέφευγαν:)
α) ημερίδα στην αθήνα παντείου και πρεσβείας Μαρόκου
β) ειδική αναφορά σε ημερίδα στο Τολέδο
γ) όλες οι ανακοινώσεις της Γιουραμές.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Πρεσβεία του Μαρόκου                             στην Ελλάδα βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν               τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Ασφάλεια                      και Συνεργασία στη Μεσόγειο:Προκλήσεις και Ευκαιρίες»                   στις 22 Μαρτίου 2013. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Λεωφ. Συγγρού 136),Αμφιθέατρο Σάκης Καράγεωργας ΙΙ, από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.
       Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών από την Ελλάδα, το Μαρόκο           και την Ισπανία, τα πάνελ του συνεδρίου θα καλύψουν τις εξής θεματικές: «Σύγκρουση και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», «Η Αραβική Άνοιξη ως Μοχλός Αλλαγής» και «Η Ευρω-Μεσογειακή Διάσταση».
       Σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η προφανής ανάγκη                     για ακαδημαϊκή μελέτη των ζητημάτων ασφάλειας στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου με τρόπο που να υποβοηθά τη χάραξη πολιτικής, αναμένεται ότι το Συνέδριο θα προκαλέσει γόνιμο διάλογο και θα δώσει ιδέες για την επιτυχή αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων ασφάλειας στη Μεσόγειο και την ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών και των λαών της περιοχής.
CONFERENCE PANELISTSAFFILIATIONS
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
AFFILIATIONS DES PANELISTS DE LA CONFERENCE

CHILA, Irini: Professor of International Politics and Head of Department of International and European Studies, Panteion University.
XEIΛA, Ειρήνη: Καθηγήτρια Διεθνούς Πολιτικής και Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο.
CHILA, Irini: Professeur de Politique Internationale et Chef du Département des Etudes Internationales et Européennes, Université Panteion.

EL HOUDAIGUI, Rachid: Associate Professor of International Relations, Abdelmalek Essaadi University, Tangier.
EL HOUDAIGUI, Rachid: Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Abdelmalek Essaadi,Ταγγέρη.
EL HOUDAIGUI, Rachid: Professeur Associé de Relations Internationales, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger.

EVRIVIADES, Marios: Associate Professor of International Politics, Panteion University.
ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ, Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
EVRIVIADES, Marios: Professeur Associé de Politique Internationale, Université Panteion.

AMIRAH-FERNÁNDEZ, Haizam: Senior Analyst for the Mediterranean and Arab World at the Real Instituto Elcano (Madrid). Professor of International Relations at IE Business School.
AMIRAH-FERNÁNDEZ, Haizam: Ανώτερος Αναλυτής για τη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόσμο στο Ινστιτούτο Real Elcano της Μαδρίτης. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στην IE Business School.
AMIRAH-FERNÁNDEZ, Haizam: Analyste Principal pour la Méditerranée et le Monde Arabe a l’Institut Real Elcano (Madrid). Professeur de Relations Internationales a l’ IE Business School.

HERZENNI, Ahmed: Former President of the Advisory Council on Human Rights, Kingdom of Morocco. Member of the Commission that drafted the new Constitution of the Kingdom of Morocco.
HERZENNI, Ahmed: Πρώην Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Μαρόκου. Μέλος της Επιτροπής που συνέταξε το νέο Σύνταγμα του Βασιλείου του Μαρόκου.
HERZENNI, Ahmed: Ancien Président du Conseil Consultatif pour les Droits de l’Homme. Membre du comité de rédaction de la nouvelle Constitution du Royaume de Maroc.

KERIDIS, Dimitrios: Associate Professor of International Politics, Panteion University. Director, The Navarino Network.
ΚΑΙΡΙΔΗΣ, Δημήτριος: Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διευθυντής του Δικτύου Ναυαρίνο.
KERIDIS Dimitrios: Professeur Associé de Politique Internationale, Universite Panteion. Directeur, Réseau Navarino.

KOLIOPOULOS, Constantinos: Assistant Professor of International Politics and Strategic Studies, Panteion University. Professor of Strategy, Hellenic National Defense College.
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος:  Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Καθηγητής Στρατηγικής στην Σχολή Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος.
KOLIOPOULOS, Constantinos: Professeur Adjoint de Politique Internationale et des Études Stratégiques, Université Panteion. Professeur de Stratégie, Collège National de Défense Hellénique.

KRATSA, Rodi: Member of the European Parliament, Vice President of EP 2007-2012, Dr. Honoris Causa of the University Sidi Mohamed ben Abdellah of Fez.
ΚΡΑΤΣΑ, Ρόδη: Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος του ΕΚ 2007-2012, Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Sidi Mohamed ben Abdellah της Φεζ.
KRATSA, Rodi: Membre du Parlement Européen, Vice-présidente du PE 2007-2012, Dr. Honoris Causa de l’Université Sidi Mohamed ben Abdellah de Fès.

PASOTIRIOU, Harry: Professor of International Relations and Strategic Studies, Panteion University. Director, Institute of International Relations, Panteion University.
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Χαράλαμπος: Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
PAPASOTIRIOU, Harry: Professeur de Relations Internationales et des Études Stratégiques, Université Panteion. Directeur, Institut de Relations Internationales, Université Panteion.

ROUMELIOTIS, Panagiotis: Professor of International and Political Economy, Panteion University. Former Alternate Executive Director at the International Moetary Fund.
Ρουμελιώτης, Παναγιώτης: Καθηγητής Διεθνούς και Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πρώην Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
ROUMELIOTIS, Panagiotis: Professeur d’Economie Internationale et Politique, Université Panteion. Ancien Directeur Exécutif Suppléant au Fonds Monétaire International.

ROUSSOS, Sotiris: Associate Professor of International Relations and Religion in the Middle East, University of Peloponnese. Head of the Centre for Mediterranean, Middle East and Islamic Studies (CEMMIS).
Ρούσσος Σωτήρης: Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκειών στη Μέση Ανατολή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Διευθυντής του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ).
ROUSSOS, Sotiris: Professeur Associé des Relations Internationales et des Religions au Moyen Orient, Université du Péloponnèse. Directeur du Centre d’Etudes du Moyen Orient, la Méditerranée et l’Islam (CEMMIS).

TSALTAS, Grigoris: Rector and Professor of International Law, Panteion University. Founding Director of the European Centre for Environmental Research and Training (EKEPEK).
ΤΣΑΛΤΑΣ, Γρηγόρης: Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ιδρυτικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚΕΠΕΚ).
TSALTAS, Grigoris: Recteur et Professeur de Droit International, Université Panteion. Directeur Fondateur du Centre Européen de Recherche et de Formation Environnementale (EKEPEK).

“SECURITY AND COOPERATION IN THE MEDITERRANEAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES”
«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»
“SECURITE ET COOPERATION EN MEDITERRANNEE: DEFIS                                 ET OPPORTUNITES”

09.30-10.00:    Arrival of participants
Άφιξη συμμετεχόντων
Arrivée des participants
10.00-10.15:    Opening addresses
Εναρκτήριοι χαιρετισμοί
Allocutions d’ouverture

Ismini KRIARI, Vice-Rector, Panteion University
Ισμήνη ΚΡΙΑΡΗ, Αντιπρύτανης Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ismini KRIARI, Vice-Recteur, Université Panteion

Abdelkader EL ANSARI, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Morocco
Abdelkader EL ANSARI, Πρέσβης του Βασιλείου του Μαρόκο
Abdelkader EL ANSARI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc

10.15-11.00:    Panel 1. Conflict and Security in the Mediterranean (Chair: H. PAPASOTIRIOU)
1η Συνεδρία. Σύγκρουση και Ασφάλεια στη Μεσόγειο (Προεδρεύων: Χ. Παπασωτηρίου)
Table Ronde 1. Conflit et Sécurité en Méditerranée (Président: H. Papasotiriou)
Γρηγόρης ΤΣΑΛΤΑΣ, «Μεσόγειος Θάλασσα: φυσικοί πόροι και ασφάλεια»
Grigoris TSALTAS, “Mediterranean Sea: natural resources and security”
Constantinos KOLIOPOULOS, “Regional conflicts in Northwest Africa: security implications and a possible way out”
Κωνσταντίνος ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, «Περιφερειακές συγκρούσεις στη Βορειοδυτική Αφρική: συνέπειες για την ασφάλεια και μια πιθανή διέξοδος»
Constantinos KOLIOPOULOS, “Les conflits régionaux en Afrique du Nord-Ouest: implications pour la sécurité et une possible solution”


Marios EVRIVIADES, “Cyprus: the Mediterranean dimension”
Μάριος ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ, “Κύπρος: η Μεσογειακή διάσταση”
Marios EVRIVIADES “Chypre: la dimension Méditerranéenne”

11.00-11.15:    Discussion / Συζήτηση
11.15-11.25:    Break / Διάλειμμα
11.25-12.10:    Panel 2. The Arab Spring as a Driver for Change (Chair: D. KERIDIS)
2η Συνεδρία. Η Αραβική Άνοιξη ως Οδηγός για την Αλλαγή (Προεδρεύων Δ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ)
Table Ronde 2. Le Printemps Arabe comme Moteur de Changement (Président: D. KERIDIS)

Ahmed HERZENNI, “Les Leçons du Printemps Arabe”
Ahmed HERZENNI, «Τα μαθήματα της Αραβικής Άνοιξης»
Ahmed HERZENNI, “Lessons from the Arab Spring”

Irini CHILA, “Le Printemps Arabe et la sécurité occidentale: Une liaison fragile”
Ειρήνη XEILA, «Η Αραβική Άνοιξη και η ασφάλεια της Δύσης: μια εύθραυστη σχέση»
Irini CHILA, “The Arab Spring and Western Security: A fragile link”

Sotiris ROUSSOS, “The Crisis in Syria: Regional Implications and Outcomes”
Σωτήρης ΡΟΥΣΣΟΣ, «Η κρίση στη Συρία: περιφερειακές συνέπειες και αποτελέσματα»
Sotiris ROUSSOS, “La crise en Syrie: Implications régionales et conséquences”


12.10-12.25:    Discussion / Συζήτηση
12.25-12.55:    Coffee break / Διάλειμμα Καφέ

12.55-13.40:    Panel 3. The Euro-Mediterranean Dimension (Chair: P. ROUMELIOTIS)
3η Συνεδρία. Η Ευρω-μεσογειακή Διάσταση (Πρόεδρος: Π. Ρουμελιώτης)
Table Ronde 3. La dimension Euro-méditerranéenne (Président: P. Roumeliotis)

Rachid EL HOUDAIGUI, “Les partenariats en Méditerranée à l’aune des changements politiques dans le monde Arabe”
Rachid EL HOUDAIGUI, «Οι Μεσογειακές συμπράξεις υπό το πρίσμα των πολιτικών αλλαγών στον Αραβικό κόσμο»
Rachid EL HOUDAIGUI, “Mediterranean Partnerships in the context of the political changes in the Arab world”

Haizam AMIRAH-FERNÁNDEZ, “The southern dimension of the European Neighbourhood Policy”
Haizam AMIRAH-FERNÁNDEZ, «Η Νότια διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας»
Haizam AMIRAH-FERNÁNDEZ, “La dimension Sud de la Politique Européenne de voisinage”

Rodi KRATSA, “L’UE et les perspectives du printemps arabe”
Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ, “Η ΕΕ και οι προοπτικές της Αραβικής Άνοιξης”
Rodi KRATSA, “The EU and the prospects of the Arab Spring”

13.40-14.00:    Discussion / Συζήτηση
14.00:              Light buffet lunch
Ελαφρύ γεύμα (μπουφές)
Léger Déjeuner (buffet)

 

Einladung / Call for Papers
zum 9. Kolloquium der Ernst Herzfeld-Gesellschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit diesem Schreiben lädt Sie die Ernst Herzfeld- Gesellschaft zur Erforschung der Islamischen Kunst und Archäologie (EHG) herzlich zur Teilnahme am 9. Kolloquium ein. Es findet am 4.-6. Juli 2013 in Toledo statt. Ort und Termin wurden auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen. 

Das Thema des diesjährigen Kolloquiums lautet:

„Constructing identities: Islamic art and archaeology in al-Andalus, al-Maghrib al-Aqsa, and beyond“

„Konstruktion von Identitäten: Islamische Archäologie und Kunst in al-Andalus, al-Maghrib al-Aqsa und darüber hinaus“

„Creando identidades: arqueología y arte islámico en al-Andalus, el Magrib al-Aqsa y más allá“

Ziel der Veranstaltung ist es, neue und laufende Forschungen zur Archäologie und Kunstgeschichte im „Islamischen Westen“ vorzustellen. Zugleich bietet der übergeordnete Titel einen vielschichtigen thematischen Fokus an. Die Funktion und Instrumentalisierung von Kunst und Architektur für die Konstitution (regionaler/gesellschaftlicher/politischer/ kultureller) Identitäten ist ein fruchtbares Themenfeld, das sich nicht nur auf die heterogenen Gesellschaften von al-Andalus und al-Maghrib al-Aqsa anwenden lässt, sondern auch auf andere Regionen der mittelalterlichen islamischen Welt. Dasselbe gilt für die Instrumentalisierung der akademischen Disziplinen Islamische Archäologie und Islamische Kunstgeschichte, die seit dem 19. Jh. selbst zur Konstruktion nationaler Identitäten eingesetzt wurden.

Bitte melden Sie Ihren Vortrag mit einem Titel und einer Zusammenfassung (Abstract) von maximal tausend Zeichen bis spätestens 31. Mai 2013 an. Für jeden Beitrag ist eine Zeit von 20 min Vortrag und 10 min Diskussion vorgesehen. Konferenzsprachen sind Deutsch, Englisch und Spanisch.
Ihre Vortragsanmeldung ebenso wie jegliche weitere Korrespondenz bezüglich des Kolloquiums schicken Sie bitte an den Organisator des Kolloquiums, bevorzugt per Email:

Prof. Dr. Fernando Valdes
Departamento de Prehistoria y Arqueología
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid

Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos. Sie stehen auch Interessenten offen, die nicht Mitglieder der Gesellschaft sind.

Wie immer bitten wir Sie, die Unterkunft eigenständig zu organisieren. Toledo hat ein großes Spektrum von Übernachtungsmöglichkeiten in verschiedenen Preiskategorien. Nähere Informationen zu Unterkunft und Anreise gehen Ihnen rechtzeitig zu. Die Ernst Herzfeld-Gesellschaft und der Organisator freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen und Ihre Teilnahme am 9. Kolloquium.

Mit freundlichen Grüßen

PD Dr. Martina Müller-Wiener
(für den Vorstand)
====================


CONFERENCES

1. Symposium: "Gulf Cities: Space, Society, Culture", Center for Gulf Studies, American University of Kuwait, 22-24 March 2013

This symposium will bring together local, regional, and international scholars to engage in an inter-disciplinary dialogue on diverse issues related to urbanism and urbanization in the Gulf and Arabian peninsula (including the GCC states, Iran, Iraq, and Yemen). Leading historians, ethnographers, political scientists, architects, and theorists on the Gulf will be presenting current and innovative research on the space, society, and culture of Gulf cities.

Full program: www.auk.edu.kw/cgs/gss. Deadline for registration 18 March 2013

___________


2. International Conference: "Rewriting the Vitae Mahometi and Invention in Christian Literature of Controversy", Universitat Autònoma de Barcelona, 19-20 March 2013

For further information and the program see http://hipatia.uab.cat/islamolatina/pub/noticies.asp?newsid=37 or contact the organizers.

___________


3. Journée d’études « Regards sur la transmission et l’usage du texte coranique », Sorbonne, Paris, 22 mars 2013

Coordonnée par Nuria Martínez de Castilla Muñoz (UCM). Cette journée d’études est destinée à présenter et discuter les usages que différentes communautés musulmanes ont fait du Coran dans des régions et à des moments divers, depuis le VIIe siècle jusqu’au XIXe, d’al-Andalus à l’Asie centrale. Le but est de voir si certains passages se répètent de manière systématique dans les exemples qui seront analysés, si d’autres ne s’utilisent jamais et s’il serait possible de parler, en se fondant sur les sélections qui pourraient être identifiées, de « religiosités populaires ».

Les matériaux qui servent de point de départ dans cette journée sont divers : extraits coraniques transmis par des manuscrits, exégèse, hadith, inscriptions des mosquées et monnaies, sans oublier des textes d’autres traditions qui ont pu marquer l’islam.

Informations et inscriptions : nuria.martinezdecastilla@pdi.ucm.es

___________


4. Journée d'études: "Familles et politiques publiques dans le monde arabe",  l'IISMM et le CEFAS, Paris, 5 avril 2013

Le programme peut être téléchargé à l'adresse suivante: http://iismm.ehess.fr/index.php?1208

___________


5. Conference:  "Sectarianism in the Contemporary Islamic World: Religious and Political Discourses", Centre for Academic Shi'a Studies, Al-Khoei Foundation, London, 13-14 April 2013

The conference will witness the participation of researchers and academic from the United States, Great Britain, Canada, France, Indonesia, Iran, Algeria, Iraq, Yemen, Saudi Arabia, Lebanon and Tunisia. Papers cover wide range concerns based on historical, sociological, political, religious and anthropological studies.

For further information and registration contact info@shiaresearch.com. The closing date for registration is 30 March 2013.

__________


6. Two Conferences: "Collaborative Partnerships between Universities and Muslim Institutions: Dismantling the Roadblocks", London, 23 May 2013, and Birmingham, 27 June 2013

These conferences will bring together Islamic Studies academics, scholars and practitioners to facilitate increased collaborative partnerships and linkages between UK universities and Muslim institutions, and is aimed both at academia and Muslim communities. We hope to publish a selection of these papers. We welcome papers that explore any aspect of Islamic education at the HE (Higher Education) and FE (Further Education) levels, both in validated and non-validated sectors in Britain and beyond.

Deadline for submission of abstracts: 28 February 2013. Information http://www.derby.ac.uk/collaborative-partnerships-project

__________


7. Postgraduate Conference: “The Syrian Uprising: Drivers and Dynamics”, Centre for Syrian Studies (CSS), University of St Andrews, Scotland, 17-19 June 2013

Professor Raymond Hinnebusch, head of the CSS, and other eminent senior scholars will chair discussions and provide feedback. Senior scholars in attendance will include Dawn Chatty, Salwa Ismail, Eberhard Kienle, Yezid Sayigh and Carsten Wieland.

Outstanding contributions will be considered for publication in the St Andrews Papers on Contemporary Syria or in an edited book. The conference aims at attracting postgraduate researchers and postdoctoral scholars from a broad range of disciplines. Original research based on empirical data and/or new theoretical approaches are encouraged. Contributions by Syrian scholars are especially welcome. Accommodation and meals will be provided. Limited travel grants may also be available on the basis of need and the quality of the paper draft

Applications should be sent by email to Nasrin Akhter (na288@st-andrews.ac.uk) before 30 March 2013. Information http://www.st-andrews.ac.uk/media/school-of-international-relations/css/Call%20for%20Papers+RH%202nd%20copy%20(5).pdf

_________


8. International Neighbourhood Symposium: “The Eastern Neighbourhood and the Mediterranean South – Tackling the Issues of Security, Democracy and Business”, Kadir Has University, Heybeliada, Turkey, 25 June – 30 June 2013

The Symposium aims to promote further understanding and cooperation in the Eastern Neighbourhood and the Mediterranean South and beyond by providing a forum for study, dialogue and networking in a multicultural and interdisciplinary environment. Young professionals and graduate students primarily from the countries of the Eastern Neighbourhood, the Mediterranean South, EU member states, and the United States are the Symposium target group. In addition, applicants from the fields of public policy, politics, journalism, and business are especially encouraged to apply. The target age group is 22-35 years of age.

The CIES project enjoys the support of numerous international partners and sponsors. The deadline for applications is 24 March 2013.
The draft program and online application at http://www.khas.edu.tr/en/ciesindex.php?id=98.

__________


9. International Workshop: “Rethinking Gender in Revolutions and Resistance: Lessons from the Arab World”, University of Warwick, UK, 8-10 July 2013

This workshop aims to bring together scholars at different stages of their careers, from different disciplines and from different locations to generate discussion and debate in order to inform new and ongoing research into gender in the Middle East in the current politically and socially fluid context.

Please send your abstract and a 1-page CV to n.c.pratt@warwick.ac.uk and IJad@birzeit.edu by 8 March. further details http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/rsw/research_centres/gender/research/birzeit/workshop_3/

___________


10. Fourth International Conference on the Quranic Studies,  Oxford, 13 July 2013

The conference propounds topics of universal interest with an eye on more pressing areas in the modern times. Deadline for abstracts 1 June 2013. Information http://quran-institute.org.uk/

__________


11. International Conference of the Center for Anthropology of Religion(s) (ZAR): "Limits of (Religious) Normalization and Regulation of the Body", University of Erlangen/Germany, 16-19 September 2013

Central theme of this conference will be the human body itself and in relation to religion. Although the bodily existence of human beings is a fundamental theme of any anthropology, the influence of religions on thinking and practicing of body is little discussed. One of the panels will deal with "Body and its Representation in Islam". Deadline for  proposals 30 April 2013. Information: http://www.zar.uni-erlangen.de/call-for-paper-englisch.pdf


POSITIONS

12. Manager (Multimedia and Publications), Middle East Institute, National University of Singapore

The Middle East Institute, seeks a Manager (Multimedia and Publications) to develop, edit, and disseminate its print and online publications. The editor produces two scholarly paper series and edited volumes as well as an online essay series, blog, and newsletter. He/she also produces other collatoral as needed, such as the Institute’s annual conference publications, advertisements, and brochures. At least five years' of experience as an editor and writer, preferably for an academic or policy-oriented institution, is required, as is an M.A. degree or higher in a relevant field. A background in managing a website and/or producing content for the web is also desired. Knowledge of the field of Middle East studies and of the region is essential. Some Arabic language preferred. This is a 2 year contract position (renewable).

To receive detailed application information, visit our website: www.mei.nus.edu.sg/about-mei/join-us The deadline for applications is March 4, 2013 or until a suitable candidate is identified. Start date is June 3, 2013 or possibly earlier.

______________


13. Assistant Professor for Modern Middle-Eastern Studies, Leiden University

Leiden University invites applications for a fulltime Assistant Professorship in Modern Middle-Eastern Studies. Appointment will be fixed-term from September 2013 through August 2016, with the possibility of extensions of up to three years, and of tenure thereafter. Requirements include a PhD degree. Applications by candidates near completion of the PhD will be considered.

We seek a scholar with expertise in the economy and the politics of the modern and contemporary Middle East, with due regard for social, cultural, and historical context. Research specialization is open, but we are particularly interested in scholars working on the Gulf region and its regional, transregional, and global contexts (e.g. South and Southeast Asia).

Review of applications from 29 March 2013. Information www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46456

_____________


14. Lectureship in Middle Eastern History, since c.1800, Cambridge University

The post is based at the Faculty of History in central Cambridge, and is available from 1 October 2013. Preference will be given to candidates working on the former Ottoman Empire and its successor states through North Africa and Egypt to Iraq and Turkey. Deadline for applications 22 March 2013. Information www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46449

_____________


15. Jabre-Khwarizmi Endowed Chair in Arabic and Islamic Science & The Director of the Farouk K. Jabre Center for Arabic and Islamic Science and Philosophy, American University Beirut

Deadline for application 22 March 2013. Information  www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46457

____________

OTHER INFORMATION

16. Seven Doctoral Fellowships in the DFG Research Training Group "Globalization and Literature: Representations, Transformations, Interventions", LMU Munich

The fellowships are starting  in October, 2013, for up to 3 years. Funding amounts to € 1,300 per month; additional funding for travel grants etc. will also be available.

The DFG Research Training Group sets out to examine the function of literature in processes of globalization from a broad historical perspective, ranging from antiquity to the present day. Research interests focus on the question of how literature may be both a product and an active generator or producer of the cultural, economic, and political dynamics, collectively described as globalization. Researchers work in close consultation with a group of supervisors whose fields of competence include literature written in English, French, German, Japanese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, and other languages. The study program, including critical theory and theories of globalization, is designed to provide a forum for intense exchange between fellows, professors, and visiting scholars from the fields of both literary studies and social studies.


Applications (in English or German) are invited from highly-qualified graduate students. Applicants should have a university degree equivalent to Master level in literature, with a G.P.A. above the average. In exceptional cases, admission is possible on the basis of a B.A. (honours).Their research projects should contribute to the thematic focus of the research training group. Projects that include the exploration of earlier historical periods are particularly welcome.

Teaching and discussions will be bilingual. Applicants must therefore have an adequate comprehension level of both English and German, and speak at least one of these languages fluently.

Deadline for applications: April 30, 2013. Information http://www.en.grk-globalisierung.uni-muenchen.de/bewerbung/index.html

_____________


17. Appel à contributions de L'Année du Maghreb, X, 2014 : "Besoins d’Histoire - Historiographies et régimes d’historicité au Maghreb à l’aune des révolutions arabes".

La Revue de L'Année du Maghreb (désormais accessible en ligne) a lancé un appel a contributions pour son prochain numéro qui portera sur le thème: "Besoins d'Histoire Historiographies et régimes d’historicité au Maghreb à l’aune des révolutions arabes". La date limite pour l'envoi des propositions est le 15 avril 2013.

Lien: http://anneemaghreb.revues.org/1781


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire